اداره تشخیص و درمان یکی از ادارات فنی ستادی اداره کـل دامپزشکی استان اصفهان می باشد که وظایف گوناگونی به عهده این اداره است از جمله :

یکی از وظایف مهم و خطیـر این اداره بحـث واگذاری امـور درمـان ، دارو ، آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی و واکسیناسیون به بخش خصـوصی واجد شرایط و کاهش تصدیگری دولت می باشد . در همین راستا این اداره پس از بررسی کارشناسی موضوع مـوارد تقاضا را تا حصـول نتیجه لازم پیگیری می نماید.

وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد مراکز بخش غیردولتی و مسـائل مربوطه بر عهده این اداره واگذار گردیده است که در حد توان نسبت به انجام این وظیفه اقدام مینماید .

مبارزه با افراد یا مراکزی که در امر فروش داروهای غیر مجاز و یا قاچاق فعالیت دارند .

مبارزه با افرادی که بصورت غیرمجاز در امر درمان دخالت مینمایند .

همکاری با مراکز دانشگاهی و آزمایشگاههای رفرانس کشور جهت ارتقاء کیفیت داروهای مورد مصرف در دامپزشکی ( در اجرای طرح P.M.S ) .

اداره دارو ، درمـان و آزمایشـگاهها با تجهیز و تکمـیل آزمایشگاههای خـود و با داشتن کارشناسان مجرب اکثر آزمایشهای مـورد نیـازدر زمیـنه میکروبیولوژی ، انگـل شناسی ، آنالیز مواد غـذائی ، الیـزا، HPLC وPCR را طبق استاندارهای آزمایشگاهی انجام میدهد .