تماس با ما

0218806407


نمابر

0218806407

 
دکتر امراله  قاجاری

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

دکتر امراله قاجاری

ارتباط مستقیم با رئیس اداره

کارشناسان

نظرسنجی