تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی3677


نمابر

02188957252

 
آيا مشاغلي نظير حسابدار، كارگزين در صورتي كه داراي عناوين كارشناسي باشند، متصديان آنها مي توانن تاریخ ثبت : 1398/03/22
طبقه بندي :
پرسش : آيا مشاغلي نظير حسابدار، كارگزين در صورتي كه داراي عناوين كارشناسي باشند، متصديان آنها مي توانن
سوال :

چنانچه مشاغلي چون حسابدار، كارگزين، مترجم و... به عنوان مشاغل كارشناسي شناخته شده باشند و متصديان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از فوق العاده شغل مشاغل كارشناسي برخوردار بوده اند، با رعايت ضوابط پيش بيني شده در بخشنام...

تعداد نمایش : 315 <<بازگشت

نظرسنجی