تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی3677


نمابر

02188957252

 
بند پ رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره ١٤٥٩٣/200 مورخ 21/2/88 ناظر بر چه كاركناني مي باشد ؟ تاریخ ثبت : 1398/03/22
طبقه بندي :
پرسش : بند پ رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره ١٤٥٩٣/200 مورخ 21/2/88 ناظر بر چه كاركناني مي باشد ؟
سوال :

 ١٣٨٨ ناظر برشاغلين فعلي و بند /٢/ ٢٠٠ مورخ ٢١ /١٤٥٩٣١/ رديف ٤ فصل دوم بخشنامه شماره ١ « پ» بندآن ناظر بركارمنداني است كه درسال ١٣٨٨ استخدام مي گردند.

تعداد نمایش : 306 <<بازگشت

نظرسنجی