اخبار حاوی کلید واژه (دکتر شهرام موحدی مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان)